KHALIL IBRAHIM

Untitled, c. 1970s
batik
88cm x 77cm

Enquiries

Description

Untitled, c. 1970s

signed ‘Khalil Ibrahim’ (lower left)
batik
88cm x 77cm

Enquiries